APPLICATION FOR THE POST OF FOLLOWERS OF KARNATAKA STATE RESERVE POLICE (MEN) (RESIDUAL) & KALYANA KARNATAKA (LOCAL) RECRUITMENT-2021-22

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqÉUÀ¼À°è SÁ°¬ÄgÀĪÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä (¥ÀÄgÀĵÀ) («ÄPÀÄ̽zÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð. 2021-22

( ONLY FOR MALE )
(ISO 9001-2015 ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ )
Notification No: 02/RECRUITMENT-04/2021-22
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
ETPST Call letter has been uploaded ..
Date News & Events
OCT
04
2021

ETPST Call letter has been uploaded for POST OF KSRP FOLLOWERS (DHOBI,BARBER AND COOK) (MEN)- 2021 Download (from My Application Link) and attend the ET-PST on date mentioned in the call letter without fail.

JULY
30
2021

NEW REGISTERATION STARTED


NOT ACCEPTED PAYMENT
Paytm / Phone Pe
Google Pay / Any other wallet
NEFT / UPI & Mobile Pay / American Express & International card
ACCEPTED PAYMENT
Rupay
Master Card
Visa Card

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:

J) M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀÈwÛUÉ ªÀiÁvÀæ Cfð ¸À°è¸ÀªÀÅzÀÄ. MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÈwÛUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¹zÀÝ°è, CAwªÀĪÁV ¸À°è¸À¯ÁzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

©) CfðAiÀÄ°è WÀlPÀªÁgÀÄ DzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄøÀ¯Áw C£ÀĸÁgÀ DzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ ¸ÀܼÀ ¤AiÀÄÄQÛUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¹) PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝ ºÁUÀÆ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ (¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄ) ºÀÄzÉÝ F JgÀqÀÆ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðjgÀÄvÁÛgÉ.

r) MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «ÄPÀÄ̽zÀ (¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄ) ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉêÀÄPÁw ºÉÆA¢zÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ vÀ£Àß ¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è C£ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ «ÄøÀ¯Áw ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Àà¶ÖÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. CfðAiÀÄ°è vÀ¥ÀàzÉà vÀªÀÄä DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ.


Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
30.07.2021
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
30.08.2021
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
01.09.2021
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
01 Followers(KSRP) GM Age Date Age Date
18 30-08-2003
Before
30 30-08-1991
After
30.08.2003 (Before)
KNOW YOUR AGE
(BORN BETWEEN :30.08.1991 AND 30.08.2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
OTHER THAN GM MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
Age Date Age Date
ST(Tribal),SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 18 30-08-2003
Before
35 30-08-1986
After
(BORN BETWEEN :30.08.1986 AND 30.08.2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

Explanation:-

 • Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore

«ªÀgÀuÉ;-

 • §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ - GvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ- PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM & OBC (2A, 2B, 3A,3B) ` 250 /-
02 SC/ST/Cat-01  ` 100 /-
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
TRADE WISE SSLC, 10TH STD ( 10TH Std-CBSE, 10TH Std-ICSE, 10TH Std-SSE) or EQUIVALENT «zÁåºÀðvÉÉ:
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «ÄøÀ®Ä ¥Éưøï (ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄ 2020 gÀ ¥ÀæPÁgÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 30.08.2021 PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:30.08.2021 gÉƼÀUÉ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).

¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå : ¹D¸ÀÄE 81 ¸ÉêÀ£É 2017, ¢£ÁAPÀ:27.02.2018 gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥sËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ.
1. ¹.©.J¸ï.E ªÀÄvÀÄÛ L.J¸ï.¹ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ PÁè¸ï 10 ¥ÀjÃPÉë.
2. EvÀgÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½UÀ½AzÀ £ÀqɸÀĪÀ PÁè¸ï 10 ¥ÀjÃPÉë.
3. £ÁåµÀ£À¯ï E£ïì¹ÖlÆmï D¥sï N¥À£ï ¸ÀÆÌ°AUï(J£ï.L.N.J¸ï) ªÀw¬ÄAzÀ £ÀqɸÀĪÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ªÀÄlÖzÀ PÉÆøïð.
4. PÀ£ÁðlPÀ ¥sËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ ¥sËæqsÀ ²PÀët ªÀÄlÖzÀ PÉÆøïð (PÉ.N.J¸ï.)


n¥Ààt :
a) a) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÉ £ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

b) b) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌVPÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®ÄCºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉAiÀiÁªÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. Cfð ¸À°è¸À®ÄPÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 30.08.2021 gÉƼÀUÉ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ CxÀªÁvÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄCAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 
Example 1 : Qualification of follower post, if candidate studied CBSE Percentage of calculation

CGPA X 9.5

(Cumulative Grade Point Average X 9.5)

STATEMENT OF MARKS
Code Subject Name Formative Assessment (FA) Grade Summative Assessment (SA) Grade Grade Grade Point (GP)
101 English comm A1 A2 A1 10
015 Kannada A1 A2 A1 10
014 Mathematics A1 B2 A2** 09
086 Science A1 B2 A2** 09
087 Social Science A1 A2 A1 09

Example: - 1 (CBSE) CGPA 9.4 x 9.5 = 89.3%

CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE (CGPA): 9.4
GRADE IN ASSESSMENT OF SPEAKING AND LISTENING SKILS (ASL) A1
UPGRADED GRADE BASED ON PERFORMANCE IN THE CO-SCHOLASTIC AREAS OF THE CANDIDATE

RESULT: QUALIFIED FOR ADMISSION TO HIGHER CLASSES
C G P A = 10 X 9.5 = 95 %
9.4 X 9.5= 89.3 %
9.2 X 9.5= 87.4 %
9 X 9.5= 85.5 %
8.8 X 9.5= 83.6 %
8 X 9.5= 76 %
7.7 X 9.5= 73.15 %
Example 2 : Qualification of follower post, if candidate studied ICSE Percentage of calculation as given below: -

STATEMENT OF MARKS

SUBJECTS Percentage marks
ENGLISH 94 NINE FOUR
KANNADA 92 NINE TWO
ENVIRONMENTAL EDUCATION 98 NINE EIGHT
HISTORY, CIVICS & GEOGRAPHY (HCS-A, GEO-A) 94 NINE FOUR
MATHEMATICS 95 NINE FIVE
SCIENCE (PHY-A, CHE-A, BIO-A) 94 NINE FOUR
COMPUTER APLLICATIONS 98 NINE EIGHT
665 SIX SIX FIVE
Internal Assessment Grade
SUPW & COMMUNITY SERVICE A

Example: - 2 (ICSE)

                      665 / 700 X 100 = 95 %

RESULT - PASS CERTIFICATE AWARDED

Note: -

1The Pass Mark for each subject is 35%
1. No Division are awarded

TRADE WISE VACANCY OF THE POSTS INFORMATION (ONLY MALE)
Sl.No. BATTALLION COOK BARBER DHOBI SWEEPER WATER CARRIER Total Posts Classification of Posts
01 1st BATTALLION, KSRP, BENGALURU 09 06 05 05 - 25 Classification link
02 5th BATTALLION, KSRP, MYSURU 08 08 07 07 - 30 Classification link
03 6th BATTALLION, KSRP, KALABURGI 09 04 04 08 - 25 Classification link
04 7th BATTALLION, KSRP, MANGALURU 13 09 11 13 - 46 Classification link
05 10th BATTALLION, KSRP, SHIGGAVI 15 12 12 11 - 50 Classification link
06 12th BATTALLION, KSRP, TUMKUR 27 06 14 14 13 74 Classification link
Total 81 45 53 58 13 250 Classification link
Note
Special Instructions
 • 1. Payment should be made in HDFC Bank / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
 • 2. Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
 • 3. If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
 • 4. Written Examination will be held on same day at all Centre.
 • 1. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
 • 2. D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
 • 3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • 4. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು

 1. J) M§âC¨sÀåyðAiÀÄÄMAzÀÄ ªÀÈwÛUÉ ªÀiÁvÀæCfð ¸À°è¸ÀªÀÅzÀÄ. MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÈwÛUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¹zÀÝ°è, CAwªÀĪÁV ¸À°è¸À¯ÁzÀCfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 2. ©) CfðAiÀÄ°èWÀlPÀªÁgÀÄDzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄßvÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄøÀ¯ÁwC£ÀĸÁgÀDzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ ¸ÀܼÀ ¤AiÀÄÄQÛUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
 3. ¹)PÀ¯ÁåtPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝ ºÁUÀÆ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ (¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄ) ºÀÄzÉÝ F JgÀqÀÆ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®ÄCºÀðjgÀÄvÁÛgÉ.
 4. r) MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀ¯ÁåtPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «ÄPÀÄ̽zÀ (¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄ) ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄßDAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉêÀÄPÁw ºÉÆA¢zÀ°èCAvÀºÀC¨sÀåyðAiÀÄÄeÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉvÀ£Àß ¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄ°èC£ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ «ÄøÀ¯Áw ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®ÄCªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Àà¶ÖÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. CfðAiÀÄ°èvÀ¥ÀàzÉÃvÀªÀÄäDAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 5. E) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢ü¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 10 ¢£ÀUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÁV C¨sÀåyðAiÀÄÄvÁ£ÀÄ ¸À°è¹gÀĪÀ CfðAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÀÄ, d£Àä ¢£ÁAPÀ, PÉÆÃjgÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ºÁUÀÆ EvÀgÉÃAiÀiÁªÀÅzÉà CA±ÀUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°èRÄzÁÝV / CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖzÀÈrüÃPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ qÉ¥ÀÆånE£ïì¥ÉPÀÖgïd£ÀgÀ¯ïD¥sï ¥Éưøï, £ÉêÀÄPÁw, PÁ®ðl£ï ¨sÀªÀ£À, CgÀªÀÄ£ÉgÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀPÀbÉÃjUÉ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸À°è¸ÀĪÀAiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
 6. J¥sï) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï-¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èvÀªÀÄä J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. CxÀªÁvÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄCAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄßvÀ¥ÀàzÉÃC¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

 080-22943346

 Support Center Timings : 10:30 AM To 05:30 PM